Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

16.12.2021

1 – Rekisterinpitäjä

Nimi: Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto)

Osoite: PL1010, 45101 Kouvola

2 – Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Toni Vesanen

Osoite: Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto) PL 1010, 45101 Kouvola

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite): 0295 042 085, etunimi.sukunimi@te-toimisto.fi

3 – Rekisterin nimi

Kesäksi Duuniin -rekrytointitapahtuman näytteilleasettajat

4 – Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä käytetään Kaakkois-Suomen TE-toimiston palveluihin- ja tapahtumiin- ilmoittautumisiin sekä tapahtumien palautekyselyihin. Rekisteröityjen tietoja ei käytetä muihin tarkoituksiin.

5 – Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään:

  • Osallistuvan organisaation nimi
  • Organisaation edustajan etu- ja sukunimi
  • Puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite

Tietoja säilytetään 12 kuukautta tapahtuman järjestämispäivämäärästä.

6 – Säännönmukaiset tietolähteet

Yksittäisissä kyselyissä saatetaan säännönmukaisesti käyttää vakiintuneita tietolähteitä.

Asiakasyhteystietoja saatetaan saada suoraan 2016 alkaen KEHA-keskuksen, ELY-keskuksen tai TE-toimistojen tietojärjestelmistä.

Sivustolla on käytössä Google Analytics –analytiikkatyökalu.

7 – Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Yksittäisten kyselyiden kautta kerättävät tiedot ovat KEHA-keskuksen, ELY-keskusten sekä TEtoimistojen sisäistä tietoa, eikä niitä pääsääntöisesti luovuteta kolmannelle osapuolelle. Virastot käsittelevät henkilötietoja kulloinkin voimassaolevan henkilötietolain mukaisesti. Tapahtumiin osallistuvien organisaatioiden ilmoittautumistietoja voidaan luovuttaa tapahtumaa järjestäville yhteistyökumppaneille. Virastot voivat myös ulkoistaa tietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle mikäli henkilölle tarjotaan koulutusta tai työtä, jolloin sopimusjärjestelyin ja tietojen
luovutusvaiheessa taataan, että henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Ulkoisella tai sisäisellä asiakkaalla on oikeus tarkistaa häntä koskevat tiedot rekisteristä ottamalla yhteyttä rekisterin pitäjään. Rekisteröityneen henkilötiedot poistetaan ja hävitetään hänen pyynnöstään.

KEHA-keskus, ELY-keskukset ja TE-toimistot ovat sitoutuneet suojaamaan palveluidensa käyttäjien yksityisyyttä EU:n yleisen tietosuoja-asetus mukaisesti, sähköisen viestinnän tietosuojalain (516/2004) sekä muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Käyttäjä hyväksyy tämän tietosuojalausekkeen ehdot käyttämällä palvelujamme.

8 – Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei luovuteta.

9 – Rekisterin suojauksen periaatteet

A Manuaalinen aineisto: Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Järjestelmään pääsee kirjautumaan vain käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot: Kyselypalvelun sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on Virtu-tunnistautumisen kautta oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään.

Tiedot kerätään Webropol-palvelutuottajantietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä sekä sopimusoikeudellisilla keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus siihen.

10 – Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tiedot tarkistetaan ja tarvittaessa korjataan ensisijaisesti asiakaspalvelutilanteissa ja verkkoasiointipalvelussa.

Korjaamisvaatimus tulee tehdä kirjallisesti ja se tulee myös allekirjoittaa. Korjaamisvaatimusta tehdessä kannattaa hyödyntää tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilla www.tietosuoja.fi olevaa lomaketta, joka avautuu oheisesta linkistä Rekisteritietojen korjaamisvaatimus.

Allekirjoitettu korjaamisvaatimus tulee toimittaa siihen TE-toimistoon, jonka asiakkaana olet tai olet ollut. Useimmiten tämä on asuinalueesi TE-toimisto. Lomakkeen voi toimittaa vaihtoehtoisesti postitse tai sähköpostilla TE-toimiston kirjaamoon tai asioimalla TE-toimistossa. TE-toimistojen yhteystiedot. Sähköpostin lähettäjän tulee huolehtia sähköpostin salaamisesta yksityisyydensuojan turvaamiseksi.

11 – Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Työ- ja elinkeinoministeriö päättää viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 28 §:ssä tarkoitetun luvan antamisesta työ- ja elinkeinotoimiston asiakastietojärjestelmään sisältyvien, salassa pidettävien tietojen luovuttamiseen tilastointia, tieteellistä tutkimusta taikka viranomaisten suunnittelutai selvitystyötä varten.

Takaisin etusivulle